Zoom post image
Töötasu alandamisest

Töötasu alandamine saab toimuda TLS § 73 (VÕS § 112) sätestatud korras ning selleks tuleb teha kirjalik avaldus, kus tuleb märkida: töötasu alandamise põhjus, ulatus, kestus ja mittekohase täitmise väärtuse ja kohase täitmise väärtuse suhe.

Zoom post image
Proovipäevast

TLS ei näe ette ega tunne mõistet nagu proovipäev – töötaja sobivuse hindamine on võimalik kandideerimise käigus või katseajal. Seega ei saa töölesoovijalt oodata konkreetsete tööülesannete täitmist, näiteks klientide teenindamist kaupluse kassas või kauba riiulitesse panemist müügisaalis. Sellistel juhul on isik asunud tööd tegema ja poolte vahel on tekkinud töösuhe.

Zoom post image
Kohtupraktikast

Hiljutise kohtupraktika kohaselt loetakse tööleping sõlmituks ka juhul, kui tööandja on edastanud töötajale töölepingu allkirjastamiseks, töötaja on töölepingu allkirjastanud ja ilmunud tööle, kuid tööandja seevastu on jätnud töölepingu allkirjastamata, samuti kui tööandja töötajat tööle ei luba ja töölepingut kirjalikult ei vormista. Lisaks on Riigikohus täiendavalt rõhutanud, et töölepingu võib lugeda sõlmituks ka siis, kui kokkulepe ei ole kirjalikult fikseeritud. Kuigi tööleping tuleb sõlmida kirjalikult, ei tähenda kirjaliku nõude täitmata jätmine seda, et kehtiv leping puudub.

Zoom post image
Hoolduskohustusega töötaja töötingimustest

Töötajal, kes kasvatab vähemalt üht alla 8-aastast last või hooldab märkimisväärset hooldamist või tõsise terviseprobleemi tõttu tuge vajavat isikut, on õigus taotleda tööandjalt paindlikke töötingimusi, sealhulgas täita töökohustusi osaliselt või täielikult kaugtööna paindliku tööaja korralduse alusel või asuda tööle osalise tööajaga.

Kategooriad