Üldtingimused

www.contractOK.ee omanik on ContractOK OÜ (registrikood 14741059), asukohaga Tallinn, Maakri tn 19/1, 10145.  

Teenuse kirjeldus  

 1. Tingimuste alusel osutab ContractOK Kliendile õigusanalüüsi teenust vastavalt Kliendi antud juhistele ning esitatud dokumentidele (edaspidi ka: analüüs, õigusanalüüs, õigusteenus). 
 2. Õigusanalüüsi eesmärk on aidata Kliendil aru saada lepingu olulistest punktidest, andes temale kommentaaride abil seletusi esitatud lepingu kohta. Õigusanalüüsi käigus juhitakse Kliendi tähelepanu õigustele/kohustustustele, millised tulenevad kehtivast õigusest. Kommentaaride ja seletuste abiga saab Klient oma lepingut täiendada, parandada ja tunda ennast oma lepingu osas kindlamalt.
 3. Õigusanalüüsi teostatakse ühe või mitu juristi abiga.
 4. ContractOK saadab kliendile uudiskirju ning pakkumisi kliendi e-maili aadressile ainult juhul, kui klient on selleks avaldanud soovi sisestades veebilehel e-kirja aadressi ning andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks. Kliendil on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest meile teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldavas e-kirjas toodud juhiseid. 
 

Tellimuse vormistamine ja hinnainfo

 1. ContractOK osutab klientidele õigusanalüüsiteenuseid e-posti teel. Õigusanalüüs toimub e-kirja(de) vahetuse teel. ContractOK jurist vastab Kliendi poolt esitatud lepingu analüüsi taotlusele (edaspidi: Ülesanne), saates vastuse hiljemalt 2 tööpäeva jooksul alates Kliendi poolt tasu tasumisest,  Kliendi e-posti aadressile. Õigusanalüüsi tulemusena saab klient ülevaate (ülevaate pikkus sõltub lepingu mahust ning lepingu tingimustest) kliendi poolt analüüsiks esitatud lepingu peamistest olulistest tingimustest, üldised tähelepanekud/kommentaarid lepingu kohta, mille abiga saab klient  vastavad muudatused/täiendused/parandused  lepingusse lisada.
 2. ContractOK osutab Kliendile teenust üksnes pärast tasu tasumist. 
 3. Analüüsi  hinna määrab teksti pikkus ehk tähemärkide arv, mille kohaselt sisaldab üks analüüsilehekülg 1800 tähemärki koos tühikutega (tähemärkideks loetakse nii tähti, numbreid kui ka kirjavahemärke). See arv vastab tavapärasele masinakirjaleheküljele, kuhu on 1,5 reavahega trükitud 30 rida teksti, igas reas 60 tähekohta. Seega iga lehekülg (1800 tähemärki) maksab füüsilisele isikule 10 eurot ning juriidlise isikulele 30 eurot. Kõik ülaltoodud summad sisaldavad käibemaksu.
 4. Kui esitatud dokument ei ole loetav ja seda ei ole võimalik analüüsiks kasutada, tagastatakse raha kliendi arvelduskontole 5 tööpäeva jooksul, pidades kinni kliendi pangale tagasi ülekandmise kulud.

Kliendi  kohustused

 1. Õigusanalüüsi osutamisel järgitakse võimaluse korral Kliendi kirjalikke juhiseid. Klient on kohustatud andma ContractOK-le analüüsiga seotud õiget ja täielikku informatsiooni ning dokumente. ContractOK-l on õigus nõuda Kliendilt täiendavaid selgitusi. ContractOK ei vastuta Kliendilt saadud informatsiooni mittetäielikkusest või ebaõigsusest tuleneda võivate kahjude eest.
 2. Klient nõustub arvete ja muu Lepingu täitmist puudutava teabe esitamisega elektroonilisel kujul Kliendi sisestatud e-posti aadressile. 
 3. Klient kohustub teavitama ContractOK-d oma kontaktandmete või teiste oluliste andmete muutumisest/eksimusest. Kui Klient sellest ContractOK-d teavitanud ei ole, loetakse sisestatud kontaktandmetele saadetud teave Kliendi poolt kättesaaduks. 

Vastutus

 1. ContractOK ja õigusteenust osutavad juristid vastutavad üksnes raske hooletuse või tahtlusega tekitatud otsese varalise kahju eest. ContractOK ei vastuta saamata jäänud tulu ega mittevaralise kahju tekkimise eest. ContractOK ning juristide vastutus on piiratud analüüsi täitmise eest Kliendi poolt makstud või maksmisele kuuluva õigusanalüüsiteenuse tasu suurusega.
 2. Õigusteenuse osutamisel on ContractOK juristidel/töötajatel õigus võtta tarvitusele kõiki Ülesande täitmiseks vajalikke seaduslikke meetmeid ja toiminguid.
 3. ContractOK osutab õigusanalüüsi teenust ülesande täitmise ajal Eesti Vabariigis kehtiva õiguse alusel, lähtudes Kliendilt saadud dokumendist. Pärast analüüsi täitmist ei ole ContractOK-l kehtiva õiguse või kohtupraktika muutumisel, uute andmete saamisel või muul põhjusel kohustust analüüsi (sh analüüsi täitmise käigus koostatud dokumenti) muuta ega täiendada.
 4. ContractOK-l on õigus analüüsi tegemisest keelduda, kui Klient:
  1.  on rikkunud Üldtingimustest tulenevaid kohustusi;
  2. tegutseb juristi juhiste vastaselt või muul viisil väljendab selgelt, et ta ei soovi võtta või ei ole võtnud tarvitusele juristi soovituse, juhise vms;
  3. nõuab, et jurist tegutseks viisil, mis ei ole kooskõlas seaduse ja/või hea tavaga;
  4. ei anna tähtaegselt õigusanalüüsi osutamiseks vajalikke dokumente ja/või andmeid;
  5. annab juristile Kliendi huve kahjustavaid või analüüsi täitmiseks ebaõigeid juhiseid;
  6. ei ole esitanud ContractOK-le nõutud dokumente ettenähtud tähtajaks, või dokumendi tekst ei ole loetav  või  dokument on esitatud muul kui eesti/inglise/vene keeltes.
  7. ContractOK-l on õigus analüüsi tegemisest keelduda, kui on tekkinud/võib tõenäoliselt tekkida huvide konflikt.
  8. ContractOK-l on õigus analüüsi tegemisest keelduda, kui makse teenuse eest on ebaõnnestunud.
     

Pretensiooni esitamise õigus ning  vaidluste lahendamine

 1. Pretensioonide tähtaegselt (5 tööpäeva jooksul) mitte esitamisel loetakse analüüsi Kliendi poolt täies ulatuses aktsepteerituks ning Ülesande täitmine vastuvõetuks.
 2. Kui kliendil on teenuse  osas pretensioone, tuleb need saata e-kirjaga aadressile info@contractOk.ee. ContractOK vastab kliendi esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul. Kliendil on õigus vaidluste lahendamiseks pöörduda vastava avaldusega Tarbijavaidluste komisjoni poole. 
 3. Lepingule kohaldub eesti õigus. Kõik Lepingust tulenevad vaidlused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei ole õnnestunud saavutada, lahendatakse vaidlused Harju Maakohtus.